ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი პროექტების მართვის მეთოდოლოგია ,Agile  საუეკთესოდ მიესადაგება ისეთ პროექტებს რომლებიც მუდმივია და მზარდი(iterative and incremental). ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, სადაც მოთხოვნები და გადაწყვეტილებები ერთობლივი ძალებით იწყებენ თვითორგანიზებას და “cross-functional” მეთოდით უერთიერთობენ გუნდის წევრები. თავდაპირველად შეიქმნა „software development“, რომლის დადგენილებით გადაწყდა „Waterfall method“ გამოუყენებლობა, ვინაიდან ის არ აკმაყოფილებდა პროგრამული ინდუსტრიის გამოწვევებს და მუდმივ განვითარებას. Agile project management ეფუძნება Agile Manifesto-ს ღირებულებებსა და პრინციპებს. დეკლარაცია რომელიც 2001 წელს 13 ინდუსტრიის ლიდერმა დაამტკიცა. მიზნად ისახავს პროგრამული უზრუნველყოფისთვის უკეთესი გზების მოძიებას , რომელიც მიზნად ისახავს მკაფიო და გაზომვადი სტრუქტურის შემუშავებას ,რათა ხელი შეუწყოს გუნდურ მუშაობასა და მრავალ მხრივ განვითარებას.

Agile შედგება 4 ფუნდამენტურ ღირებულებისა და 12 ძრითადი პრინციპისაგან :

ღირებულებები

 1. ცალკეული პირებისა და ურთიერთქმედებების გავლენა პროცესებზე და სამუშაო ინსტრუმენტებზე.
 2. ამომწურავი დოკუმენტური ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფის სამშაოს შესახებ.
 3. კლიენტის მაქსიმალური ჩართულობა კონტრაქტის შედგენის პროცესში.
 4. მუშაობის პროცესში ცვლილების მოთხოვნის შემთხვევაში მათი მყისიერი განხორციელება.

პრინციპები

 1. კლიენტების კმაყოფილების შექმნა ადრეული პერიოდიდან მოყოლებული პროგრამული უზრუნველყოფის პროცესში უწყვეტი ჩართულობის შედეგად.
 2. ცვლილებების მოთხოვნის წარდგენა მთელი პროცესის განმავლობაში.
 3. ხშირი და უწყვეტი შემოწმება, სამუშაო პროცესის.
 4. პროექტის ფარგლებში დაინტერსებულ პირებსა და დეველოპერებს შორის თანამშრომლობა.
 5. პროექტში ჩართული ადამიანების მხარდაჭერა და მოტივირება
 6. პირისპირ კომუნიკაცია.
 7. შესრულებული პროგრამული უზრუნველყოფა არის პროგრესის ძირითადი საზომი.
 8. Agile მხარს უჭერს თანმიმდევრულ განვითარებად ტემპს.
 9. ყურადღების გამახვილება ტექნიკურ დეტალებზე და სწრაფი ზრდის შემუშავება.
 10. სიმარტივე
 11. გუნდების თვითორგანიზება, ხელს უწყობს არქიტექტური,ს მოთხოვნების და დიზაინის შემუშავებას.
 12. მუდმივი ფიქრი , ეფექტურობის გაზრდაზე.

Agile მეთოდოლოგია გამოიყენება უფრო რთულ პროექტებზე, მისი ადაპტირების გამო. იგი იყენებს 6 ძირითად მეთოდს პროგრესზე დასაკვირვებლად და მქნის ძრითად კონცეფციას:

 • Statement
 • Product roadmap
 • Product backlog
 • Release plan
 • Sprint backlog
 • Inrement

მომავლისთვის ის ადგენს ამ მახასიათებლებით როგორც მეთოდოლოგიას, რომელიც აქცენტს აკეთებს თანამშრომლობის, მოქნილობის, უწყვეტ გაუმჯობესებასა და მაღალი ხარისხის შედეგებზე.

Agile  შეესაბამება: პროექტს რომელიც საჭიროებს მოქნილობას და აქვს სირთულის მაღალი დონე ან არ არის განსაზღვრული მისი სირთულე. მაგალიტად , პროდუქტი ან მომსახურება , რომელიც არ არის იმავე გუნდის აწყობილი.

სტატია თარგმნილია http://www.zenkit.com -დან.